Algemene voorwaarden

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze webshop parfumerie-margaux.be (hierna 'de webshop’ genoemd).

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

  • in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
  • voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
  • en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de webshop. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Dienovereenkomstig betekent het feit dat de bestelling gedaan wordt, dat koper deze Algemene Voorwaarden aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden die gelden in het filiaal van Parfumerie Margaux, gezien het feit dat deze voorwaarden slechts een indicatieve waarde hebben.

 

Herroepingsrecht

De koper kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete of opgaaf van redenen het herroepingsrecht uit oefenen.

Dit kan enkel wanneer het product en de verpakking in originele, complete, met folie, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, stalen en verpakkingsmaterialen dienen te worden toegevoegd bij de retourzending.

De koper dient het product terug te sturen naar:

Parfumerie Margaux
Bosstraat 56
3680 Maaseik

De koper dient steeds een retourdocument aan te vragen via info@parfumerie-margaux.be

Ingeval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de koper verplicht het ontvangen product binnen de 14 kalenderdagen na de levering te retourneren aan Parfumerie Margaux met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

De kosten die de retour met zich meebrengen zijn voor rekening van de koper.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt dan draagt Parfumerie Margaux binnen de 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Parfumerie Margaux betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Parfumerie Margaux van de koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

Parfumerie Margaux is echter nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen de 2 weken af te halen op het voornoemde adres. Op verzoek van de koper kan het product ook worden bezorgd. De kosten voor bezorging komen in dat geval ten laste van de koper.

 

Betaling

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (uitzondering hierop is mogelijk wanneer de Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten.

De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper bij aankopen onder de 100,00 € en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen.

De betaling gebeurd via overschrijving op de rekening van Parfumerie Margaux (BNP Paribas Fortis, IBAN BE52 2350 1487 9509, BIC  GEBABEBB) of via het online betalingsplatform “Mollie” dat beschikbaar gesteld is op de webshop.

 

Levering

Prijzen en verkopen zijn vanaf Maaseik- België. De producten worden alleen in Benelux en Duitsland geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Levering is normaal voorzien de dag nadien (2 werkdagen in België en 3-6 werkdagen naar Nederland/Luxemburg/Duitsland). Uitzonderlingen op voornoemde termijnen zijn mogelijk. Parfumerie Margaux zal in dat geval de koper op de hoogte brengen, telefonisch of per e-mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een product niet langer voorradig zou zijn.

Parfumerie Margaux neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet wordt geleverd binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Standaard levering in België is met bpack secur (Verzekerde zending en 2 aanbiedingen)
Standaard levering Europa met bpack world.
Tijdens de zending kan het afleveradres niet gewijzigd worden.
Bij foutief ingevulde adresgegevens zijn de (2e) verzendkosten voor eigen rekening.

 

Verzendkosten

Voor aankopen tot 100,00 € wordt 5,00 € verzendkosten aangerekend.

Aankopen boven 100,00 € is zonder verzendkosten en worden gratis aan huis geleverd.

 

Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in de Benelux en Duitsland.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle aanbiedingen en eventuele kortingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's inclusief belastingen en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Leveringsinformatie) en kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. 

De producten blijven volledig eigendom van Parfumerie Margaux totdat het volledige verschuldigde bedrag door Parfumerie Margaux is ontvangen.

 

Beschikbaarheid van producten

Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet meer leverbaar zijn, ontvangt u een waarde cheque ter vervanging. Deze cheque kunt u desgewenst verzilveren bij uw toekomstige bestelling.

 

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop 'Voltooien' te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig.

Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat uw pakje gemiddeld binnen 2 tot 6 werkdagen thuis wordt bezorgd.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren. 

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Parfumerie Margaux is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

Parfumerie Margaux wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Parfumerie Margaux kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Parfumerie Margaux erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Parfumerie Margaux voor nodig is.

Parfumerie Margaux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Parfumerie Margaux zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

 

Intellectueel eigendomsrecht

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Parfumerie Margaux of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Parfumerie Margaux.

 

Geldend recht/forumkeuze

Op alle aanbiedingen van Parfumerie Margaux en op alle contracten die onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en op alle geschillen die met dit contract verband houden of uit dit contract voortvloeien is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg/Tongeren (België) rechtsbevoegd. 

 

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Parfumerie Margaux zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

 

Uitgever van de site

NV Parfumerie Margaux
Bosstraat 56
3680 Maaseik
België
T + 32 89 56 41 66

Bereikbaarheid dinsdag tot zaterdag van 9.30u tot 18u

emailadres: info@parfumerie-margaux.be
Btw-identificatienummer : BE 0425 272 546

 

Hosting van de website 

De hosting van de huidige webshop wordt verzorgd door:

Moonworks Comm. V., Mereldreef 66, 3140 Keerbergen

 

Bescherming persoonsgegevens

Parfumerie Margaux zal in het kader van de contractuele relaties met de klant en via de website persoonsgegevens van de koper verzamelen.

Deze betrokken gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd).

Parfumerie Margaux treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, het verwerken en voltooien van de leveringen, het opstellen van de afrekening.

De koper heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem/haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Parfumerie Margaux.

Verzoeken hiertoe kunnen per e-mail verstuurd worden aan info@parfumerie-margaux.be of per brief aan Parfumerie Margaux, Bosstraat 56, 3680 Maaseik met vermelding van uw naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer en eventueel klantnummer/ordernummer.

Parfumerie Margaux neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens die door de koper worden meegedeeld te waarborgen. De koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De koper erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe van Parfumerie Margaux geen toestemming hebben gekregen, nooit op Parfumerie Margaux kan worden verhaald.

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze algemene voorwaarden en leidt automatisch tot annulering van de bestelling. Hetzelfde geldt voor het geval waarin de gegevens ontbreken.